Home > Games > Card > Belot.BG : Играй Белот
Belot.BG : Играй Белот APK

Belot.BG : Играй Белот

Size:Varies with device

4.5

- 500000+ Installs -

Promotional Video / Screenshot of Belot.BG : Играй Белот

Description of Belot.BG : Играй Белот

🎉🎉🎉 Belot.BG се разраства! 🎉🎉🎉

Освен любимата ти игра, Белот, вече може да играеш и Не се сърди, човече, Блато, Табла, Сантасе напълно безплатно в същото приложение!

Играй Не се сърди, човече, Блато, Табла, Сантасе и Белот на едно място!

Работим усилено, за да поддържаме любимите на всички бордови и картови игри. Игра на Не се сърди, човече, Блато, Табла и Сантасе 66 са новите попълнения към най-успешната игра на карти в България - Белот БГ.

Очакват те много новости и подобрен геймплей!

При влизане в BelotBG, избери към коя от петте ни игри искаш да преминеш - Белот, Не се сърди, човече, Сантасе, Табла или Блато. Всяка една от тях има собствени стаи и турнири. Добавихме разговори в реално време в стаите с приятели, 3 дневни мисии, “НОКАУТ” елиминация в турнирите.

👑👑👑 Защо да избереш Belot.BG? 👑👑👑

♠ Докажи, че си най-добрия в турнирите и грабни голямата награда!

♠ “Нокаут” елиминации при турнирите.

♠ Нови дневни мисии.

♠ Играй с реални опоненти и спечели нови приятели.

♠ Говори с всички на масата в реално време.

♠ Стани част от Клуб! Създай боен или социален клуб, бъди лидер!

♠ Безплатни чипове всеки ден.

♠ Съхраняване на прогреса без значение от устройството.

♠ Интересни класации разделени по категории.

♠ Играй във вертикално и хоризонтално положение на устройството.

🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 Belot.BG – Избери българския Белот! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Играй на карти и спечели нови приятели в най-социалната игра на Бридж - Белот в България! Belot.BG е мултиплатформена игра Белот, която можеш да играеш онлайн, на мобилно устройство, във Facebook и на Smart TV.

💑 Силно социален елемент в играта 💑

За разлика от традиционната игра Belot, Tabla, Ne se sardi, choveche и Santase, в Belot.BG е силно заложен социалния елемент в играта: чат, подаръци и др., за по-голямо удоволствие на играчите.

❓Какво е Белот❓

Бридж - Белот или за кратко Белот е популярна игра на карти в България. В най-разпространената си форма белотът се играе от четирима човека по двойки с тесте от 32 карти: 7, 8, 9, 10, J (вале), Q (дама), K (поп), A (асо) от четирите бои (спатия, каро, купа, пика).

❓Какво е Табла❓

Настолната игра, Табла, е предназначена за двама човека. Дъската за игра е разделена на 24 издължени черно-бели триъгълника, наречени позиции. Те са разположени в 4 различни квадрантa – собствено поле, или дом, на всеки играч (бял дом и черен дом) и две външни полета. Всеки участник започва играта с 15 пула. Освен права табла, можеш да играеш и тапа.

❓Какво е Сантасе❓

Сантасе или Шестдесет и шест е картова игра, която се играе с 24 карти. Необходимите за игра карти се получават като от тесте от 32 карти се премахнат седмиците и осмиците. Стойностите на картите, с които се играе, са: 9=0; J=2; Q=3; K=4; 10=10; A=11. Анонси по време на разиграването могат да донесат точки в играта. Те са съответно комбинация от Дама и Поп (Q и K) от един цвят като стойностите са съответно 20 за нормален цвят и 40 за козов.

❓ Какво е Блато❓

Блато (3-5-8) е игра с карти за трима играчи. Използва се стандартно тесте от 52 карти, като всеки играч получава по 16 карти, а 4 остават за талона. Силата на картите в низходящ ред е: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

❓Какво е Не се сърди, човече! (Не се сърди, БАЦЕ)❓

Не се сърди, човече се играе от двама или четирима играчи. Всеки има по 4 пионки от един и същ цвят, като само с хвърлени 6 той може да ги изкара една по една в игра. Движението им става според броя на зара от следващите му хвърляния. Печели този, който първи прибере всичките си пионки до триъгълника от неговия цвят.

🎺 Какво предстои? 🎺

Belot.BG не спира да се развива! Очаквайте предстоящите версии, в които ще продължим да ви изненадваме и подобряваме качеството на играта.

🎇 Истински фенове на Белот? 🎇

Вашето мнение е важно за нас! Пишете ни на support@belot.bg или във Facebook - www.fb.com/play.belot. Всяко предложение ще бъде оценено и градивно използвано, за да постигнем най-добрия Белот в България!🎉🎉🎉 Belot.BG is growing! 🎉🎉🎉

Besides your favorite game, Belote, you can now play and Don't be angry, man, Swamp, Backgammon, Santa, completely free in the same application!

Play Don't be angry, man , Swamp , Backgammon , Santase and Belot on one place!

We work hard to support everyone's favorite board and card games. Game Don't be angry, man, Blato, Backgammon and Santase 66 are the new additions to the most successful card game in Bulgaria - Belot BG.

Lots of new features and improved gameplay await you!

When entering BelotBG, choose which of our five games you want to switch to - Belot, Don't be angry, man, Santa, Tabla or Blato. Each of them has its own rooms and tournaments. We added real-time conversations in the rooms with friends, 3 day missions, "Knockout" elimination in the tournaments.

👑👑👑 Why choose Belot.BG? 👑👑👑

♠ Prove that you are the best in tournaments and grab the grand prize!

♠ Knockout eliminations in tournaments.

♠ New daily missions.

♠ Play with real opponents and win new friends.

♠ Talk to everyone at the table in real time.

♠ Become a part of Club! Create a fighting or social club, be a leader!

♠ Free chips every day.

♠ Save progress regardless of the device.

♠ Interesting rankings divided into categories.

♠ Play vertically and horizontally on the unit.

Lot 🇧🇬 🇧🇬 Belot.BG - Choose the Bulgarian Belot! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Play cards and win new friends in the most social game of Bridge - Belot in Bulgaria! Belot.BG is a multiplatform game Belot, which you can play online, on a mobile device, on Facebook and on Smart TV.

💑 Strongly social element in the game 💑

Unlike the traditional game Belot, Tabla, Ne se sardi, choveche and Santase, Belot.BG has a strong social element in the game: chat, gifts, etc., for the greater pleasure of the players.

"What is Belot?"

Bridge - Belot or for short Belot is a popular card game in Bulgaria. In its most common form, white is played by four people in pairs with a deck of 32 cards: 7, 8, 9, 10, J (jack), Q (queen), K (pop), A (ace) of the four suits. (spatia, diamond, bowl, spade).

"What is Backgammon?"

The board game, Backgammon, is designed for two people. The game board is divided into 24 elongated black and white triangles called positions. They are located in 4 different quadrants - each player's own field, or home (white house and black house) and two outside fields. Each participant starts the game with 15 checkers. In addition to straight backgammon, you can also play cork.

"What is Santase?"

Santase or Sixty-six is ​​a card game that is played with 24 cards. The cards needed for the game are obtained by removing the weeks and eights from a deck of 32 cards. The values ​​of the cards to be played are: 9 = 0; J = 2; Q = 3; K = 4; 10 = 10; A = 11. Announcements during the playoffs can bring points to the game. They are respectively a combination of Lady and Pop (Q and K) of one color and the values ​​are respectively 20 for normal color and 40 for trump.

"What is Swamp?"

Swamp (3-5-8) is a card game for three players. A standard deck of 52 cards is used, with each player receiving 16 cards and 4 remaining for the coupon. The power of the cards in descending order is: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

ЕWhat it is Don't be angry, man! (Don't be angry, DAD) ❓

Don't get mad, man, it's played by two or four players. Everyone has 4 pawns of the same color, and with only 6 thrown he can get them one by one in the game. Their movement is according to the number of dice from his next roll. The winner is the one who first puts all his pawns to the triangle of his color.

🎺 What's next? 🎺

Belot.BG does not stop developing! Expect the upcoming versions, in which we will continue to surprise you and improve the quality of the game.

🎇 Real Belot fans? 🎇

Your opinion is important to us! Write to us at support@belot.bg or on Facebook - www.fb.com/play.belot. Each proposal will be evaluated and used constructively to achieve the best Belote in Bulgaria!

Read more

More Information Of Belot.BG : Играй Белот

lable: Card - Games Current Version:4.1.0.201 Publish Date:2022-06-08 Developer:Casualino Games

User Reviews

5.0
REVIEWS:945
5
4
3
2
1

What's new with you? Please tell everyone.

Post
Denitsa Kirilova 2019-05-19

31
Nice app,but need to add chat window
Veselina Todorova 2016-04-23

14
Super e! Thanks
Veselin Bojikov 2021-01-17

14
На андроид бутонът за обявяване на 66 е върху карта.Често вместо бутона се активира картата отдолу. Твърде много реклами станаха. Друго нещо. Играя срещу някого и той прекъсва да играе. Продължава да играе системата. Системата играе сто пъти по-добре от него и си хвърля изгодни зарове. Съответно печели и прибира всичко за другия. Е аз ако исках да играя с бот, щях това да си пусна.
Dimitar Atanasov 2020-03-23

14
Terrible app, always runs slowly, even when you buy VIP pass you are still not able to play with your friends unlimited rather you should collect coins in order to play.
Todor Tanev 2021-02-04

12
Ohhh my God!!!The most stupid app i\'ve ever used. And the most stupid app in the world. It must be Bulgarian. Horrible! Don\'t lose your time. Before and after update the same sh... Just horrible! Casualino Games please stop to do games and delete belot.bg from everywhere. Please...
Tim Petersen 2019-04-14

12
after the last Update I have lost my account Tihoni 70 ,and even with numerous attempts to request to get it back, the staff is writing me the same solution which won\'t work. I had over 630,000 points and 42 level, and they could not make a adjustment for me as a different password.
Sijce Murdzeva 2015-08-27

11
Sijce Ok
Ventsi 2018-10-25

11
Absolute garbage. The adds appear on top of your cards so you cannot see your cards let alone be able to play them. If you click the add to make it go away, another one immediately appears.
Stoian Ianin 2019-08-02

11
Can\'t play with friends. Do not install whatsoever.
Kaloyan Krastev 2019-12-11

11
След ъпдейта има много реклами,и закриват картите,някак си не е удобно,а и това не сте го писали в новите неща! Много тъпо,дано много хора затрият играта!